Dlaczego warto używać zawory regulacyjne?

Woda to rzadki zasób, który musimy chronić. Musimy zapewnić wodę dla następnych pokoleń i rosnącej populacji. Zawory regulacyjne mogą pomóc zmniejszyć straty wody i przyczynić się do efektywnego zarządzania zaopatrzeniem w wodę poprzez utrzymanie określonego ciśnienia, przepływu lub poziomu, niezależnie od zmian w sieci zasilającej.

Konsekwencje utraty wody

Z punktu widzenia ochrony środowiska, znaczące ilości cennej wody są tracone, a energia używana do uzdatniania i dystrybucji utraconej wody jest również marnowana.

W przypadku przedsiębiorstw wodociągowych woda nieprzynosząca dochodu, która została wyprodukowana, ale „utracona”, zanim dotrze do klienta w wyniku przecieków, kradzieży lub niedokładności pomiarów, jest źródłem niepożądanych kosztów.

Zawory regulacyjne zapewniają zarządzanie ciśnieniem w sieci zasilającej

Zawory regulacyjne służą do efektywnego zarządzania ciśnieniem i przepływem, co skutkuje:

- zmniejszoną utratą wody przez wycieki

- zmniejszonym ryzykiem uderzenia hydraulicznego i pęknięcia rur

- mniejszym zakłóceniem dostaw wody do konsumentów

- zminimalizowaniem ryzyka zanieczyszczenia

- oszczędnościami dla firm wodociągowych

Co to jest reduktor ciśnienia?

Reduktor ciśnienia automatycznie redukuje wyższe ciśnienie wlotowe do niższego ciśnienia wylotowego, niezależnie od zmian natężenia przepływu lub ciśnienia wlotowego.

Pilot redukujący ciśnienie wyczuwa ciśnienie wylotowe przez połączenie na porcie wylotowym zaworu. W warunkach przepływu pilot redukujący ciśnienie reaguje na niewielkie zmiany ciśnienia wylotowego, sterując położeniem zaworu poprzez modulację ciśnienia w komorze sterującej. Gdy ciśnienie wylotowe zmienia się zgodnie z wartością zadaną pilota, pilot moduluje, aby zapewnić kontrolę ciśnienia.

Przykład: Ciśnienie wynosi 7-8 barów, co jest odpowiednie do zaopatrywania konsumentów w obszarze A, ale jest zbyt wysokie dla konsumentów w obszarze B. W związku z tym zainstalowano reduktor ciśnienia w celu obniżenia ciśnienia do 3 barów w obszarze B.

Co to jest zawór utrzymujący ciśnienie / upustowy?

Zawór utrzymujący ciśnienie automatycznie utrzymuje minimalne zadane ciśnienie wlotowe poprzez zmniejszenie nadciśnienia, niezależnie od zmian natężenia przepływu.

Pilot utrzymujący ciśnienie reaguje na niewielkie zmiany ciśnienia wlotowego, sterując położeniem zaworu. Jeśli ciśnienie wlotowe spadnie poniżej wartości zadanej, zawór główny zamyka się lub moduluje, aby zapewnić minimalne ciśnienie wlotowe. Zawór podtrzymujący utrzymuje minimalne ciśnienie wsteczne na wlocie i zwykle umożliwia przepływ. Zawór nadmiarowy zwykle pozostaje zamknięty i otwiera się tylko wtedy, gdy ciśnienie przekroczy wstępnie określoną wartość zadaną.

Przykład: Kiedy zbiornik wody się napełnia, ciśnienie spada, pozostawiając konsumentów bez wody. Dlatego zainstalowano zawór sterujący utrzymujący ciśnienie, aby utrzymać ciśnienie dla odbiorców.

Co to jest zawór regulujący stały przepływ?

Zawór regulujący stały przepływ automatycznie monitoruje przepływ i reguluje go w razie potrzeby, aby zapewnić, że przepływ nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego przepływu, niezależnie od zmian ciśnienia zasilania.

Spadek ciśnienia na kryzie jest wykrywany przez pilota stałego przepływu. Gdy przepływ jest mały i spadek ciśnienia jest poniżej nastawy pilota, pilot stałego przepływu i zawór główny będą całkowicie otwarte. Jeśli przepływ jest wysoki, a spadek ciśnienia przekracza wartość zadaną, zawór zaczyna regulować maksymalny przepływ zgodnie z wartością zadaną, aby zapewnić, że przepływ nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego przepływu.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, w celu ulepszenia naszej strony internetowej i optymalnej obsługi klienta. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas i osoby trzecie plików cookie, jak opisano w naszej polityce prywatności i plików cookie.
Cookies