Polityka prywatności

Polityka prywatności AVK Armadan

 

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem Serwisu https://www.avk.com.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest AVK Armadan Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: + 48 61 29 12 001 oraz adresu e-mail: avk@avk.com.pl.

  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: avk@avk.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
  2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności,
   z których korzystanie nie wymaga logowania (np. wybór usług i produktów dostępnych w ramach prezentowanej na stronie oferty, dostęp do informacji niewymagających rejestracji w obszarze My AVK),
  2. zalogowanych użytkowników posiadających konto „Moje AVK”.
 3. Państwa dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych oraz usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.
 6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  – na zasadach określonych w RODO.

 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 8. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
 1. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, dane uczestników organizowanych wydarzeń),
 2. dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, tj. czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/zapytanie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania lub właściwej obsługi zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. KONTO UŻYTKOWNIKA „MOJE AVK”

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude), w tym rejestracja i prowadzenie bezpłatnego konta użytkownika w obszarze My AVK (Moje AVK) oraz umożliwienie korzystania z dostępnych funkcjonalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  2. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających
   z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  3. poprawa jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu rejestracji i prowadzenia konta,
  w szczególności:
  1. nazwę firmy,
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. adres e-mail,
  5. adres IP,
  6. inne dane przekazane przez użytkownika (w tym np. rodzaj prowadzonej działalności, obszar zainteresowań).
 3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta Moje AVK oraz korzystania
  z funkcjonalności oferowanych zarejestrowanym użytkownikom Serwisu.

III. C. ZAPYTANIE O PRODUKT

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z uśude), w tym umożliwienie wysyłania zapytań w zakresie dostępnej w Serwisie oferty produktowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  2. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających
   z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  3. poprawa jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator może przetwarzać dane zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników,
  w szczególności:
  1. nazwę firmy,
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. adres e-mail,
  5. adres IP,
  6. inne dane przekazane przez użytkownika w komentarzu do zapytania.
 3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy oraz korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych w obszarze Moje AVK,
  w tym przesłania zapytania.

III. D. NEWSLETTER

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności udostępniony przez Państwa adres poczty elektronicznej, w celu przekazywania informacji marketingowych (aktualności, ofert promocyjnych, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach) za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji na temat oferty Administratora.
 3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: avk@avk.com.pl.

III. E. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora, zaproszeń na targi
   i wydarzenia branżowe (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
  2. realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
   i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - prawnie uzasadniony interes, z uwzględnieniem przepisów
    ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  2. czas do momentu wycofania zgody.
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

III. F. WYDARZENIA STACJONARNE (TARGI, KONFERENCJE, EVENTY)

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
  2. zawarcia umowy o udział w organizowanym przez Administratora wydarzeniu i jej właściwego wykonania tj. rejestracji uczestników, organizacji i przeprowadzenia spotkania oraz realizacji wszelkich czynności związanych z organizacją wydarzenia,
   w tym komunikacji w sprawach organizacyjnych, ewentualnego przygotowania identyfikatorów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny";
  4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających
   z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  5. poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  6. utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  7. dokumentowania przebiegu wydarzenia oraz utrwalenia wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika wydarzenia (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:
  1. nazwa firmy,
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu,
  6. stanowisko,
  7. adres IP,
  8. oraz inne dane przekazane przez użytkownika (np. w formularzu rejestracji).
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  5. czas do momentu wycofania zgody.
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia (rejestracji) oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału
  w wydarzeniu.

III. G. WYDARZENIA ORGANIZOWANE ONLINE (WEBINARY, WARSZTATY, KONFERENCJE)

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym online wydarzeniu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
  2. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym online (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny";
  4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających
   z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  5. poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  6. utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia online w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:
  1. nazwa firmy,
  2. imię,
  3. nazwisko,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu,
  6. stanowisko,
  7. adres IP,
  8. oraz inne dane przekazane przez użytkownika (np. w formularzu rejestracji).
 3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy i jej wykonania.

III. H. FACEBOOK

 1. AVK Armadan Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://m.facebook.com/AVKPoland/ (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
  1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
   w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy
   i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego
   z produktów i usług Facebooka,
  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
   w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z:
  1. regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
  2. „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy) lub
  3. przepisów prawa

  - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
   w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), AVK Armadan Sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  1. w niniejszym dokumencie,
  2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy,
  3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem:

   https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. I. LINKEDIN

 1. AVK Armadan Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/avkpolska (dalej: Strona Firmowa). Jako A
  dministrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów
  i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:
  1. w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,
  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia)
   w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby
   o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:
  1. regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
  2. „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
  3. przepisów prawa

  - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
   w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.
 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), AVK Armadan Sp. z o.o. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  1. w niniejszym dokumencie,
  2. w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
  3. w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).
 11. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

III. J. YOUTUBE

 1. AVK Armadan Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/user/AVKvalves/videos (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
  1. w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
   w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług
   w ramach YouTube,
  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
  1. regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
  2. „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
  3. przepisów prawa

  - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
   w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), AVK Armadan Sp. z o.o. oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  1. w niniejszym dokumencie,
  2. w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
 11. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: data-protection-office@google.com.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej na stronie: https://www.avk.com.pl/pl-pl/avk-w-polsce/cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony https://www.avk.com.pl.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych, w tym do stron podmiotów powiązanych z AVK Holding A/S, partnerów biznesowych, usługodawców oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  1. rozwoju technologii,
  2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  3. rozwoju Serwisu.
 4. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.