Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Wersja 1.0: 25 maja, 2018

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób AVK Armadan Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe. 

Szanujemy twoją prywatność. Niezależnie od tego, czy jesteś powracającym klientem, czy tylko przeglądasz naszą stronę, chcemy zapewnić Ci komfort z naszą polityką prywatności i środkami bezpieczeństwa, które podejmujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Z tego powodu wdrożyliśmy wysoki standard ochrony danych. Jeśli podasz nam dane osobowe lub zbieramy dane osobowe o Tobie z innych źródeł, będziemy traktować je zgodnie z tymi zasadami. Zachęcamy do pełnego zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane prawidłowo i przy odpowiednim poziomie ochrony danych, przyjęliśmy następujące zasady przetwarzania:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób.
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
Dane osobowe muszą być adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbędne w związku z celami, dla których są przetwarzane.
Dane osobowe muszą być dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane, a niedokładne lub niekompletne dane osobowe zostaną poprawione lub usunięte lub dalsze przetwarzanie zostanie zawieszone.
Dane osobowe nie powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez dłuższy czas niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub do których są dalej przetwarzane.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

Zawsze będziemy informować Cię o gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych, chyba że mamy uzasadniony powód, aby tego nie robić.
Typy danych

Będziemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe na wiele sposobów, gdy będziesz z nami współpracować.

Niektóre dane osobowe są nam niezbędne do przetwarzania w celu świadczenia usług, o które wystąpiliśmy, oraz niektórych danych osobowych, które można dobrowolnie podać.

Przetwarzamy dane głównie w następujących przypadkach:
i) podczas odwiedzania naszych witryn, np. podczas przeglądania strony internetowej, wypełniania formularza, odpowiadania na ankiety lub udziału w ankiecie

ii) kiedy przetwarzamy dane w celach marketingowych, w tym jeśli subskrybujesz biuletyn lub kiedy wysyłamy biuletyny do naszej bazy klientów

iii) jeśli uczestniczysz w wydarzeniu, targach itp. i jesteś z nami w kontakcie przed, w trakcie lub po wydarzeniu, np. w ramach zapytań 

iv) w przypadku relacji z klientem lub dostawcą

Przetwarzamy następujące rodzaje danych o Tobie w zależności od kategorii, do której należysz, patrz powyższe:

Kategoria  Dane osobiste
Odwiedzający stronę Adres IP i adres MAC (w zależności od typu używanego urządzenia)

Historia użytkowników i zachowanie użytkowników, np. kliknięte strony, czas oglądania strony itp.

Zapytania wysyłane za pośrednictwem strony internetowej itp. Oraz odpowiedzi otrzymane przez e-mail itp.

Jeśli przekazałeś informacje za pomocą formularza, w tym takie dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, obszar zainteresowania, firma lub organizacja, w której jesteś zatrudniony lub w jakikolwiek inny sposób reprezentują
 Marketing Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, stanowisko, obszar zainteresowania

Firma lub organizacja, w której jesteś zatrudniony lub reprezentujesz w inny sposób

Informacje o wszelkich zgodzie udzielonych w celach marketingowych lub o rezygnacji dostarczonej przez obecnych klientów

Śledzenie przetwarzania otrzymanego marketingu elektronicznego, np. czy wiadomość została otwarta, jak długo była wyświetlana wiadomość, która część wiadomości i które linki zostały kliknięte itd.
Imprezy i targi Nazwa, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu

Obszary zainteresowań

Firma lub organizacja, w której jesteś zatrudniony lub reprezentujesz w jakikolwiek inny sposób

Udział w targach i wydarzeniach
 Klienci/Dostawcy
 • Nazwa, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu
 • Obszary zainteresowań
 • Firma lub organizacja, w której jesteś zatrudniony lub reprezentujesz w inny sposób
 • Udział w targach i wydarzeniach
 • Historia interakcji z nami, w tym zapisy komunikacji e-mail
 • Dane przekazane nam
Co do zasady, nie będziemy przetwarzać żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (specjalnych danych osobowych) o Tobie, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę lub jeśli nie jesteśmy do tego zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu osiągnięcia zgodnego z prawem celu. Z reguły przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w przypadku spełnienia jednego lub więcej z poniższych kryteriów:

 • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy
 • przetwarzanie jest konieczne do spełnienia prawnego obowiązku, któremu podlegamy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią i takie przetwarzanie nie jest uważane za szkodliwe
 • podałeś swoją zgodę na takie przetwarzanie

Zasadą ogólną jest, że nasza podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dotyczących osób kontaktowych z naszą bazą klientów / dostawców jest równoważeniem uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w naszych relacjach biznesowych z Państwem wbrew Państwa prawu do ochrony Państwa danych osobowych, dane osobiste. Uważamy, że nie jest to szkodliwe dla Ciebie jako zarejestrowanej strony, ponieważ zarejestrowaliśmy tylko podstawowe dane kontaktowe dotyczące Ciebie w związku z organizacją, w której jesteś zatrudniony, oraz ponieważ przetwarzamy te dane, aby móc świadczyć usługi Tobie i Twoim pracownikom. 

Przetwarzamy Twoje dane aby:

 • dostarczać produkty, usługi i informacje, o które prosisz od nas
 • aby wysłać Ci biuletyny lub inne materiały marketingowe, w tym ankiety
 • zarządzać naszymi relacjami biznesowymi oraz negocjowanie i egzekwowanie umów
 • zapewnić ogólną obsługę klienta i zapewnić wsparcie
 • aby zdobyć wiedzę o klientach i wiedzę o tym, w jaki sposób wykorzystywane są różne usługi, w tym strony internetowe, aplikacje i produkty, jak również do oceny i poprawy tych
 • aby komunikować się z Tobą w różnych sprawach
 • przestrzegać obowiązujących przepisów

Cookies
Możemy wykorzystywać pliki cookie na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach. Przeczytaj więcej na temat wykorzystania plików cookie w naszych zasadach dotyczących plików cookie, które można znaleźć w stopce naszej witryny.

Cele przetwarzania danych zgromadzonych za pomocą plików cookie są następujące:

 • działanie, ulepszanie i optymalizowanie wydajności oraz komfort korzystania z witryny i jej usług
 • przeprowadzanie analiz i segmentacji klientów i użytkowników w celu lepszego zrozumienia naszych użytkowników oraz zapewnienia lepszych i dostosowanych usług dla użytkowników, w tym dla Ciebie
 • cele statystyczne

Automatyczne indywidualne decyzje 
Twoje dane nie są wykorzystywane do automatycznego zindywidualizowanego podejmowania decyzji.

Źródła
Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Ciebie, co obejmuje wszelkie zapytania zgłaszane przez Ciebie lub firmę, którą reprezentujesz przez telefon, e-mail, na targach, poprzez złożone zamówienia itp. Dane są również odbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej, np. za pośrednictwem plików cookie i formularzy.

Wycofanie zgody
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę, ale nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie danych wykonanych przed wycofaniem zgody.

Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych  
Nasze ujawnienie i przekazanie danych osobowych odbiorcom (osobom fizycznym lub prawnym, władzom publicznym, agencjom lub innym podmiotom, którym ujawniono dane osobowe) jest ograniczone do minimum i podlega adekwatnemu poziomowi ochrony danych.

Możemy ujawnić lub udostępnić dane osobowe odbiorcom w następujących okolicznościach:

 • Odbiorcy, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. Hosting, przetwarzanie w chmurze, wsparcie IT, usługi marketingowe, usługi administracyjne, usługi szkoleniowe lub inne przetwarzanie danych. Tacy odbiorcy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a relacja będzie podlegać pisemnej umowie przetwarzania danych
 • w celu wywiązania się z obowiązku dostarczania towarów klientom, w tym dostarczania odpowiednich informacji naszym poddostawcom, w tym spółkom wewnętrznym
 • aby ustanowić, wykonywać lub bronić naszych praw
 • jeśli uprzednio wyraziłeś zgodę na ujawnienie danych osobowych odbiorcy
 • w przypadku fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części naszych aktywów lub akcji
 • jak określono w naszej polityce dotyczącej plików cookie, zob. powyżej

Jeżeli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju znajdującym się poza UE / EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy dane osobowe tego odbiorcy dopiero po wykonaniu pisemnej umowy transferowej opartej na UE Prowizje Standardowe klauzule umowne lub podobne zatwierdzone zasady ochrony.

Okres przechowywania
Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to prawnie dozwolone i konieczne do celów związanych z przetwarzaniem. Okres przechowywania zależy od rodzaju danych osobowych, celów i obowiązującego prawa, a zatem jest różny.

Usuwamy dane osobowe po powyższym okresie przechowywania lub gdy użytkownik żąda usunięcia danych osobowych, chyba że istnieją wymogi prawne lub regulacyjne, które mogą wymagać od nas zachowania danych osobowych.

Ochrona danych
W celu ochrony Państwa danych osobowych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku związanemu z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych, które mają być chronione, z uwzględnieniem stanu techniki i koszty wdrożenia takich środków.

Po dokonaniu oceny ryzyka podjęliśmy działania mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności gdy przetwarzanie obejmuje transmisję danych osobowych przez sieć oraz w stosunku do wszystkich innych danych. bezprawne formy przetwarzania.

Twoje prawa
Masz prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych ustawowych wyjątków. Co więcej, możesz sprzeciwić się gromadzeniu i dalszym przetwarzaniu twoich danych osobowych. Ponadto, masz prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli to konieczne. Możesz również poprosić nas o ograniczenie przetwarzania. 

Usuniemy lub poprawimy wszelkie informacje, które są niedokładne lub nieaktualne.

Jeśli dostarczysz nam pisemny wniosek, usuniemy również Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, chyba że mamy podstawę prawną do kontynuowania przetwarzania, np. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub sprzeciwienia się roszczeniu prawnemu lub konieczne do wykonania umowy z tobą lub firmą lub organizacją, w której jesteś zatrudniony lub w jakikolwiek inny 

Aby skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami za pomocą informacji kontaktowych podanych poniżej.

Uprzejmie prosimy o przekazanie nam odpowiednich informacji, które pozwolą nam na wykonanie Twojej prośby, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli Cię zidentyfikować. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe i w ciągu jednego miesiąca.

Jeśli nie zgadzasz się z naszym przetwarzaniem twoich danych osobowych, informujemy, że możesz złożyć skargę do lokalnej agencji ochrony danych.

Linki do innych stron internetowych i podobnych
Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron lub zintegrowanych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych firm (strony internetowe osób trzecich) ani za praktyki takich firm dotyczące gromadzenia danych osobowych. Odwiedzając strony internetowe osób trzecich, należy zapoznać się z polityką właścicieli dotyczącą ochrony danych osobowych i innych stosownych zasad.

Zmiany
Od czasu do czasu możemy zmienić naszą Politykę prywatności i plików cookie. Zaktualizowana polityka prywatności i plików cookie odnosi się do dalszego korzystania z witryny i korzystania z danych osobowych. Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej Polityki prywatności i plików cookie.

Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt ul. Jakubowska 1, 62-045 Pniewy. Adres e-mail: avk@avk.com.pl 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, w celu ulepszenia naszej strony internetowej i optymalnej obsługi klienta. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas i osoby trzecie plików cookie, jak opisano w naszej polityce prywatności i plików cookie.
Cookies