Nota prawna

Własność strony     

Niniejsza strona internetowa jest stroną główną AVK Armadan Sp. z o.o. która jest częścią AVK Holding A/S, DK-8464 Galten, Dania - CVR 44782510 (numer rejestracyjny spółki)

Użytkowanie

Niniejsza strona internetowa ma za zadanie prezentować działalność AVK Holding A/S, jej podmiotów zależnych i powiązanych w tym AVK Armadan Sp. z o.o.. Przed skorzystaniem z tej strony proszę zapoznać się z treścią niniejszego Wyłączenia Odpowiedzialności oraz z Polityką Prywatności. Korzystając ze strony akceptują Państwo warunki określone poniżej i wyrażają zgodę na Politykę Prywatności.

Zawartość

AVK Armadan Sp. z o.o. wspólnie z AVK Holding A/S stara się aktualizować swoją stronę internetową na bieżąco. Jednakże, wyłączamy  naszą odpowiedzialność wynikającą  z błędów lub pominięć, albo braku dostępu do strony internetowej i w każdej chwili możemy zaprzestać jej dystrybucji bez wcześniejszego uprzedzenia. Wszelkie dane zawarte na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

Odpowiedzialność

Korzystają Państwo i przeglądają niniejszą stronę internetową na własne ryzyko. AVK Holding A/S ani AVK Armadan Sp. z o.o. nie gwarantuje, że oprogramowanie używane do stworzenia tej strony, ani informacje, aplikacje online, czy też inne usługi oferowane za pośrednictwem tej strony, są wolne od błędów oraz że korzystanie z nich będzie nieprzerwane. Dokładamy starań, aby aktualizować ochronę przed wirusami komputerowymi, itp. i wyłączamy  jakiekolwiek naszą odpowiedzialność za ataki hakerów, wirusów komputerowych, itp. 

ZRZECZENIE

ZAWARTOŚĆ PREZENTOWANA NA TEJ STRONIE DOSTARCZANA JEST W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. AVK GROUP A/S W TYM AVK HOLDING A/S i AVK ARMADAN SP. Z O.O. WYRAŹNIE  WSKAZUJE, IŻ NIE UDZIELA GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z ZAWARTOŚCIĄ TEJ STRONY, W TYM BEZ OGRANICZENIA, GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, STANU, SPRZEDAWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ANI AVK GROUP A/S, ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W TYM AVK HOLDING A/S ANI AVK ARMADAN SP. Z O.O., NIE ODPOWIADA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB ZA STRATY MORALNE WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO TEJ STRONY LUB KORZYSTANIA Z JEJ TREŚCI, W TYM SPOWODOWANE WIRUSAMI, NIEZALEŻNIE OD DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JEJ ZAWARTOŚCI.

Linki

AVK Holding A/S ani AVK Armadan Sp. z o.o.  nie odpowiada za zawartość lub wiarygodność stron internetowych, do których odsyła niniejsza strona internetowa i nie może przyjmować odpowiedzialności za żadne szkody lub straty powstałe w wyniku zawierzenia zawartości tych stron. Linki do informacji zamieszczanych przez podmioty trzecie nie powinny być traktowane jako ich aprobata. Nie możemy zagwarantować, że linki te będą zawsze działać, nie mamy także kontroli nad dostępnością stron, do których one odsyłają.

Uwagi

Wszelkie uwagi przesyłane do AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o.  odnoszące się do niniejszej strony stają się własnością AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o. i mogą być wykorzystywane bez jakichkolwiek ograniczeń. Otrzymane uwagi nie będą traktowane jako informacje poufne.

Poczta elektroniczna

Cała korespondencja przekazywana przez AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o. drogą elektroniczną, w tym wszelkie pliki do niej dołączane (“transmisja”), ma charakter poufny i przeznaczona jest wyłącznie dla adresata wiadomości i może być objęta ochroną prawną i/lub tajemnicą. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, lub otrzymali transmisję omyłkowo, proszę niezwłocznie powiadomić o tym nadawcę i usunąć wszelkie kopie transmisji ze swojego systemu komputerowego. AVK Holding A/S ani AVK Armadan Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności lub kompletności transmisji i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zmiany dokonane po wysłaniu transmisji przez nadawcę. Wszelkie opinie wyrażane w transmisji mogą być opiniami danego autora niekoniecznie odzwierciedlającymi stanowisko AVK Holding A/S czy AVK Armadan Sp. z o.o. i mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Zabezpieczenie hasłem

Niektóre strony www.avkvalves.com oraz stron powiązanych zabezpieczone są hasłem. AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika. W szczególności AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, by określić, że niektóre strony, wcześniej ogólnodostępne, będą wymagały rejestracji. AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o. ma prawo, w dowolnym momencie i bez konieczności podania uzasadnienia, odmowy użytkownikowi prawa dostępu do obszaru zabezpieczonego hasłem, poprzez zablokowanie danych użytkownika (jak określono poniżej), w szczególności gdy użytkownik:

  • posługuje się fałszywymi danymi podczas rejestracji;
  • narusza obowiązujące prawo zyskując dostęp lub korzystając ze strony internetowej AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o.; lub
  • przez dłuższy okres nie korzysta ze strony internetowej. 

Rejestracja

W celu rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać dokładne informacje. Użytkownik zadba o to, by osoby trzecie nie miały dostępu do jego danych i ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje i inne czynności dokonywane z wykorzystaniem jego danych. Na końcu każdej sesji online użytkownik powinien się wylogować ze strony zabezpieczonej hasłem. Jeżeli, i w zakresie, w jakim użytkownik poweźmie informację, że osoby trzecie nadużywają jego danych, użytkownik bez zbędnej zwłoki powiadomi o tym AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o. na piśmie, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać pisemnie zakończenia jego rejestracji, pod warunkiem, że usunięcie jego danych nie naruszy prawidłowej realizacji stosunków umownych. W takim przypadku AVK Holding A/S bądź AVK Armadan Sp. z o.o. usunie wszelkie dane użytkownika oraz jego inne dane identyfikacyjne niezwłocznie po tym, jak przestaną one być potrzebne.

Aktualizacje

AVK Holding A/S i AVK Armadan Sp. z o.o. zastrzega sobie jednostronne prawo do aktualizacji, modyfikacji, zmiany i poprawiania Noty Prawnej oraz Zrzeczenia i Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie aktualizacje, modyfikacje, zmiany i poprawki są wiążące dla wszystkich użytkowników i osób przeglądających stronę internetową i będą publikowane w tym miejscu.

Wybór prawa i miejsca jurysdykcji

Niniejsze Zrzeczenie i Nota Prawna podlegają prawu duńskiemu, z wyłączeniem postanowień prawa kolizyjnego. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe w związku z niniejszą Notą Prawną oraz Zrzeczeniem i Polityką Prywatności, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sądy duńskie.

Prawa własności intelektualnej   

Wszelkie materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz innymi prawami własności intelektualnej zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Nazwy, znaki oraz logo wykorzystywane na tej stronie są chronione znakiem towarowym lub nazwą handlową. Żaden z zapisów na stronie internetowej nie powinien być interpretowany jako udzielenie licencji lub prawa do posługiwania się jakimkolwiek znakiem towarowym wyświetlanym na stronie internetowej, bez wcześniejszej pisemnej zgody AVK Holding A/S. Materiały zawarte na stronie internetowej można pobierać wyłącznie w celach niekomercyjnych i na użytek własny, pod warunkiem, że będą przestrzegane i pozostaną nienaruszone wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne oświadczenia dotyczące własności. Zabrania się powielania, kopiowania, dalszej publikacji, wczytywania, zamieszczania, wysyłania, transmitowania lub innej dystrybucji treści zawartych na stronie internetowej, w tym tekstu, zdjęć, zawartości audio i wideo, na użytek publiczny lub komercyjny ani w celach komunikacyjnych, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody AVK Holding A/S.