Dajemy trwałe rozwiązania klasy premium

W oczyszczalniach ścieków tłuszcz i piasek są usuwane aby nie dopuścić do zniszczenia elementów instalacji. Ścieki są oczyszczane etapami, w których osad jest oddzielany i często używany do produkcji biogazu. Osad może być wykorzystywany na miejscu lub fabrykach biogazu.

Istnieją różne technologie oczyszczania ścieków, ale najczęstszą z nich jest połączenie oczyszczania mechanicznego i biologicznego. Oczyszczanie ścieków odbywa się w etapach kończących się procesem biologicznym lub napowietrzaniem ścieków w celu rozpoczęcia procesów nitryfikacji i denitryfikacji.

Mechaniczne oczyszczanie ścieków służy do usuwania substancji stałych ze ścieków. Obejmuje ona dwa procesy: filtrację (lub separację) i sedymentację. Filtracja odbywa się w różnych etapach przy użyciu różnych procesów. Mogą one usuwać gruboziarniste zanieczyszczenia za pomocą sit lub krat itp. W osadniku wstępnym następuje oczyszczanie (redukcja materiału organicznego).

W biologicznej fazie procesu oczyszczania ścieków oczyszczane są główne zanieczyszczenia, które są zawieszone w ściekach i nie są wychwytywane przez proces mechaniczny. Biologiczny proces oczyszczania ścieków odbywa się w zbiorniku aktywacji osadu. Inne procesy (np. filtr ściekowy, filtr zanurzeniowy) są stosowane w pojedynczych przypadkach.

Osad ściekowy jest wytwarzany jako produkt odpadowy w procesie oczyszczania ścieków. Oczyszczanie i przygotowanie osadu powoduje powstanie dodatkowych wymagań sprzętowych, które mogą się znacznie różnić w zależności od zakładu. Najpopularniejszym sposobem utylizacji osadów ściekowych jest ich wykorzystanie w rolnictwie. Dlatego w części państw osady ściekowe są wykorzystywane termicznie. W niektórych przypadkach osady ściekowe są dostarczane do zewnętrznej biogazowni.

Do oczyszczania ścieków AVK oferuje zasuwy klinowe, przepustnice, zawory zwrotne, zasuwy nożowe, zastawki, zawory powietrzne, opaski naprawcze, łączniki kielichowe i kielichowo-kołnierzowe oraz akcesoria.