Armadan

Ogólne warunki sprzedaży

Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF...

 AVK ARMADAN Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach

 

 §1. Postanowienia ogólne.

 1.

Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez AVK ARMADAN Sp. z o.o.

 2.

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą AVK ARMADAN Sp. z o.o. Z uwagi na charakterystykę towarów, Kupujący nie są konsumentami.

 3.

Szczegółowe warunki umowy zostaną uzgodnione faksem lub pocztą elektroniczną, a w umowach o nieistotnej wartości – telefonicznie. Wyłącza się możliwość milczącego przyjęcia oferty przez AVK ARMADAN Sp. z o.o.

 4.

Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia i pozostają dostępne na stronie internetowej AVK ARMADAN Sp. z o.o.

 

§ 2. Oferty i ceny

 1.

Oferty, cenniki, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez AVK ARMADAN Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Ceny przedstawione w cennikach mogą ulegać zmianom.

 2.

Cenniki przedstawiają cenę sprzedaży towarów na rzecz Kupujących bezpośrednio od AVK ARMADAN Sp. z o.o. i nie mogą być poczytywane jako wiążące lub sugerowane ceny sprzedaży na rzecz nabywców końcowych.

 

§ 3. Warunki płatności

 1.

Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, o ile nie uzgodniono innych warunków płatności. W potwierdzeniu zamówienia AVK ARMADAN Sp. z o.o. określa termin dokonania zapłaty. Termin ten jest określany w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.

 2.

Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar w terminach określonych przez AVK ARMADAN Sp. z o.o. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas AVK ARMADAN Sp. z o.o. ma prawo – według swojego uznania - zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych albo zażądać zapłaty ceny wraz z odsetkami ustawowymi. AVK ARMADAN Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

 3.

Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy, tj. AVK ARMADAN Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach, podany na fakturze.

 4.

Niezależnie od żądania zapłaty należności głównej za towar, AVK ARMADAN Sp. z o.o. jest uprawniona również do dochodzenia kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

 5.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 6.

Kupującemu nie służy wobec AVK ARMADAN Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

 7.

W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, AVK ARMADAN Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy zapłaty jeszcze nie upłynęły.

 8.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. 

 9.

Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia AVK ARMADAN Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji.

 

 § 4. Rabaty i kredyt kupiecki

 1.

AVK może udzielić Kupującemu rabatu od ceny danego produktu określonej w cenniku AVK. Wysokość udzielonego rabatu ustalona zostanie dla danego Kupującego w odrębnym porozumieniu.

 2.

AVK może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego. Wysokość oraz okres, na jaki przedmiotowy kredyt zostanie udzielony zależy wyłączenie od uznania AVK i będzie ustalany każdorazowo w odrębnym porozumieniu z Kupującym.

 

§ 5. Warunki dostawy

 1.

Zamówienie powinno być złożone faksem lub pocztą elektroniczną i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną uprzednio z AVK ARMADAN Sp. z o.o. formę i termin płatności i powinno pochodzić od osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego. Kupujący zobowiązany jest – najpóźniej wraz z pierwszym zamówieniem – przekazać oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, wskazujące listę osób upoważnionych do zawarcia umów i do składania zamówień, w tym ich adresy e-mailowe oraz osób upoważnionych do odbioru towaru. Osoby upoważnione do odbioru towaru mogą być również wskazywane każdorazowo przy składaniu kolejnych zamówień.

 2.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. Potwierdzenie odbioru wymaga czytelnego podpisu osoby upoważnionej (zgodnie z poprzednim punktem) do odbioru oraz podania numeru dowodu osobistego.

 3.

Jeżeli wskutek siły wyższej spełnienie świadczenia przez AVK ARMADAN Sp. z o.o. byłoby niemożliwe do spełnienia lub nieracjonalnie uciążliwe, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. AVK ARMADAN Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. pożar, wybuch, wypadek losowy, klęskę żywiołową, epidemię, wojnę, mobilizację lub podobne działania wojskowe, stan wyjątkowy, zamieszki lub niepokoje społeczne, strajk, lokaut, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz oraz tym podobne niezawinione okoliczności dotyczące AVK ARMADAN Sp. z o.o. oraz jej dostawców.

 4.

W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

 

§ 6. Anulowanie zamówienia, zwrot towaru 

 1.

Po złożeniu zamówienia może być ono anulowane jedynie na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy AVK ARMADAN Sp. z o.o. i Kupującym. AVK ARMADAN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z anulowaniem zamówienia.

 2.

Zwrot towarów nie jest dozwolony, z wyjątkiem przypadków, na które AVK ARMADAN Sp. z o.o. wyrazi zgodę na piśmie. Jeżeli pisemna zgoda zostanie udzielona, Kupujący zamówi towar o tej samej wartości, co towar podlegający zwrotowi. Przy zwrotach należy podać numer faktury i datę dostawy zwracanego towaru. Zwrot towarów do AVK ARMADAN Sp. z o.o. odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.

 

§ 7. Wysyłka

 1.

Z chwilą wydania towaru przez AVK ARMADAN Sp. z o.o. korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego.

 2.

Na życzenie Kupującego AVK ARMADAN Sp. z o.o. może zorganizować transport towaru na jego koszt i ryzyko, do każdego miejsca przeznaczenia, osiągalnego transportem drogowym. Warunki takiej usługi zostaną określone odrębnie.

 3.

Dostawa towarów o łącznej wartości niższej niż 10 000 złotych dokonywana jest na koszt Kupującego.

 4.

AVK ARMADAN nie realizuje dostaw towarów, jeżeli łączna wartość towarów, których dotyczy dostawa jest niższa niż 1000 złotych.

 

§ 8. Opakowanie

 1.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.

 2.

Opakowanie (w tym palety) nie jest wliczone w cenę towaru i podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku, gdy zostało wyprodukowane specjalnie dla danego wyrobu lub jest jednorazowe. Jeżeli opakowanie (w tym paleta) nie zostanie zwrócona, wówczas AVK ARMADAN Sp. z o.o. będzie uprawniony do obciążenia Klienta wartością tego opakowania (palety) odpowiadającą kosztom jej nabycia takich opakowań (palet) przez AVK ARMADAN Sp. z o.o.

 

§ 9 Reklamacja

 1.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do AVK ARMADAN Sp. z o.o. niezwłocznie i na piśmie.

 2.

Reklamacje jakościowe mogą dotyczyć wyłącznie konstrukcji, wykonania lub materiału dostarczonego towaru bądź wadliwego wykonania pracy.

 3.

Reklamacje jakościowe Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a w przypadku wad ukrytych nie później niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

 4.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną AVK ARMADAN Sp. z o.o. może - według swego uznania - naprawić towar albo wymienić go na nowy, wolny od wad, przy czym wymiana uwarunkowana jest zwrotem wadliwych części do AVK ARMADAN Sp. z o.o. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat z tytułu jakichkolwiek poniesionych strat lub nie osiągniętych zysków.

 5.

Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

 6.

Brak zgłoszenia reklamacji w określonych w punkcie 3 terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

 7.

W każdym przypadku podstawą rozpatrzenia reklamacji przez AVK ARMADAN Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.

 8.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach gdy:

a)     Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, parametrami technicznymi, instrukcją obsługi lub instruktażem przeprowadzonym  przez przedstawicieli AVK ARMADAN Sp. z o.o.

b)     Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.

 9.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

 10.

W zakresie nieuregulowanym wyżej w pkt. 1 – 9, w sprawach dotyczących odpowiedzialności AVK ARMADAN Sp. z o.o. za wady sprzedanego towaru stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne.

 

§ 10 Odpowiedzialność za produkt

 1.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek zanieczyszczenie powietrza, ziemi lub wody ani też zanieczyszczenie przez powietrze, ziemię lub wodę, ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone w przedmiotach wykorzystywanych dla celów handlowych w związku z korzystaniem z towarów AVK ARMADAN Sp. z o.o.

 2.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za szkody wyrządzone w majątku nieruchomym, ruchomym lub osobistym, powstałe po dostawie towaru Kupującemu.

 3.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody w produktach wytwarzanych przez Kupującego, lub w produktach, których część stanowi sprzedany produkt, w tym w majątku ruchomym, ani też w produktach do wytwarzania, obróbki lub przetwarzania, w których sprzedany produkt jest wykorzystywany.

 4.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody w przypadkach, gdy sprzedany produkt jest używany, wbudowany lub stanowi część innego gotowego produktu, wykorzystywanego do obsługi samolotu lub w instalacji przybrzeżnej.

 5.

Odpowiedzialność AVK ARMADAN Sp. z o.o. za szkody w majątku nieruchomym, ruchomym lub osobistym nie może w żadnym przypadku przekroczyć 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych za szkodę, za którą AVK ARMADAN Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność.

 6.

W zakresie odpowiedzialności za szkodę AVK ARMADAN Sp. z o.o. wobec osoby trzeciej, Kupujący podejmie odpowiednie działania w celu zwolnienia AVK ARMADAN Sp. z o.o. z odpowiedzialności, w taki sposób, aby odpowiedzialność  AVK ARMADAN Sp. z o.o. pozostawała ograniczona zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami. Ograniczenie to nie będzie miało jednak zastosowania, jeśli szkodę można przypisać rażącemu niedbalstwu lub winie umyślnej osoby, za którą AVK ARMADAN Sp. z o.o. jest odpowiedzialna.

 7.

Jeżeli osoba trzecia zgłosi roszczenia za szkody z tytułu odpowiedzialności za produkt wobec AVK ARMADAN Sp. z o.o. lub Kupującego lub jeśli jedna ze stron będzie miała powody, aby przypuszczać, że takie roszczenie może być zgłoszone, wówczas natychmiast powiadomi ona o tym druga stronę.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 2.

W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

 3.

AVK ARMADAN Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby AVK ARMADAN Sp. z o.o.